مراحل پس از پایان نامه

اقدامات لازم پس از نوشتن پایان نامه و کسب آمادگی برای دفاع

مرکز تخصصی آموزش و پشتیبانی مراحل پایان نامه با تضمین کسب حداکثر نمره دفاع، استخراج مقاله و چاپ در نشریات معتبر

از انتخاب موضوع تا تصویب پروپوزال با مشاورین ممتاز مشورت کنید | پشتیبانی کامل در نگارش فصلهای پایان نامه و راهکارهای کلیدی برای دفاع از رساله

مراحل پس از پایان نامه

اقدامات لازم پس از نوشتن پایان نامه و کسب آمادگی برای دفاع

مرکز تخصصی آموزش و پشتیبانی مراحل پایان نامه با تضمین کسب حداکثر نمره دفاع، استخراج مقاله و چاپ در نشریات معتبر

از انتخاب موضوع تا تصویب پروپوزال با مشاورین ممتاز مشورت کنید | پشتیبانی کامل در نگارش فصلهای پایان نامه و راهکارهای کلیدی برای دفاع از رساله

اولین اقدام پس از تکمیل فصلهای پایان نامه چیست؟

پس از کامل شدن فصلهای پایان نامه؛ دانشجویان عزیز بایستی اقداماتی را جهت جمع بندی پایان نامه انجام دهد تا یک فایل واحد و یکسان آمده تحویل گردد. این فایل باید از هر لحاظ حائز شرایط استاندارد پایان نامه دانشگاه باشد.
شاید بتوان اولین قدم را بررسی شیوه نامه نگارش پایان نامه در نظر گرفت در واقع پس از انجام پایان نامه؛ باید کنترل کنید که آیا تمام فصلهای پایان نامه مطابق با شیوه نامه استاندارد دانشگاه هست یا خیر؟ جهت آشنایی با این اقدامات ضروری با مجتمع آموزشی «استادراه» همراه باشید.

اولین اقدام پس از تکمیل فصلهای پایان نامه چیست؟

پس از کامل شدن فصلهای پایان نامه؛ دانشجویان عزیز بایستی اقداماتی را جهت جمع بندی پایان نامه انجام دهد تا یک فایل واحد و یکسان آمده تحویل گردد. این فایل باید از هر لحاظ حائز شرایط استاندارد پایان نامه دانشگاه باشد.
شاید بتوان اولین قدم را بررسی شیوه نامه نگارش پایان نامه در نظر گرفت در واقع پس از انجام پایان نامه؛ باید کنترل کنید که آیا تمام فصلهای پایان نامه مطابق با شیوه نامه استاندارد دانشگاه هست یا خیر؟ جهت آشنایی با این اقدامات ضروری با مجتمع آموزشی «استادراه» همراه باشید.

شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه چیست؟

راهنمای سبک پایان‌نامه مجموعه‌ای از استانداردها برای نوشتن، قالب‌بندی و طراحی اسناد است. این استانداردهای برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین می گردد و اغلب به آن شیوه‌نامه نگارش پایان نامه می‌گویند، اگرچه این اصطلاح معانی متعدد دیگری نیز دارد. استانداردها می‌توانند برای استفاده عمومی اعمال شوند یا برای یک نشریه فردی، یک سازمان خاص یا یک زمینه خاص مورد استفاده قرار گیرند که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در راستای اهداف سازمان خود شیوه‌نامه مخصوص به خود برای نگارش پایان‌نامه تنظیم می‌کنند.
شیوه‌نامه الزامات سبک استاندارد را برای بهبود ارتباطات با اطمینان از سازگاری در یک سند و در بین چندین سند ایجاد می‌کند. شیوه‌نامه استانداردهایی را برای استفاده در زمینه‌هایی مانند نقطه‌گذاری، حروف بزرگ، ذکر منابع، قالب‌بندی اعداد و تاریخ، ظاهر جدول و سایر زمینه‌ها تعیین کند.

لزوم استفاده از شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه؟

آشنایی با شیوه‌نامه رایج‌تر دانشگاهی برای نگارش و انتشار مقالات دانشگاهی، وظیفه‌ی ضروری هر دانشجویی است. اگر دانشجو بخواهد وارد آماده دفاع آکادمیک از رساله شود و پروژه انجام شده به عنوان یک پایان نامه جدی گرفته شوید، ضروری است که با سبک و شیوه نامه نگارش پایان نامه آشنا باشد. شیوه نامه‌ها منابع اطلاعاتی ضروری برای نحوه سازمان‌دهی و ارائه مقاله دانشگاهی، پایان‌نامه، پروپوزال کمک مالی یا هر اثر مکتوب علمی دیگر هستند. آن‌ها بینشی در مورد مسائل مهمی از جمله قالب‌بندی پایان نامه کارشناسی ارشد، انتخاب کلمات کلیدی، دستور زبان، تایپوگرافی و شاید مهم‌تر از همه، سبکی که باید برای استناد و ارجاع به منابعی که در مطالعه علمی استفاده شود می‌دهد.

اهمیت شیوه‌نامه پایان‌نامه

 اهمیت شیوه‌نامه به گونه‌ای است که بدون رعایت آن می‌توان گفت که پایان‌نامه یا رساله نوشته شده فاقد اعتبار علمی است. شیوه‌نامه به محقق کمک می‌کند که اعتماد به محتوا پایان‌نامه و رساله او افزایش پیدا کند. همانطور که نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد تابع یک فرمت خاص است؛ شیوه‌نامه پایان نامه نیز باعث می‌شود که ساختار کلی نوشتار رسمی و منطقی و همسو با اهداف دانشگاه باشد. همچنین دانشجو با استفاده از شیوه‌نامه به مهارتی دست می‌یابد که پایان‌نامه و رساله او منسجم و دارای یک جریان منطقی سازمان‌یافته از ایده‌ها باشد. این بدان معنی است که بخش‌های مختلف به هم متصل شده تا یک کل واحد را تشکیل دهند. به محقق کمک می‌کند تا پیوندهای روایی بین جملات و پاراگراف‌ها ایجاد کند تا خواننده بتواند استدلال او را دنبال کند. همچنین شیوه‌نامه سازگاری و وضوح در نوشتن در سراسر پایین نامه را تضمین می‌کند.

شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه چیست؟

راهنمای سبک پایان‌نامه مجموعه‌ای از استانداردها برای نوشتن، قالب‌بندی و طراحی اسناد است. این استانداردهای برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین می گردد و اغلب به آن شیوه‌نامه نگارش پایان نامه می‌گویند، اگرچه این اصطلاح معانی متعدد دیگری نیز دارد. استانداردها می‌توانند برای استفاده عمومی اعمال شوند یا برای یک نشریه فردی، یک سازمان خاص یا یک زمینه خاص مورد استفاده قرار گیرند که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در راستای اهداف سازمان خود شیوه‌نامه مخصوص به خود برای نگارش پایان‌نامه تنظیم می‌کنند.
شیوه‌نامه الزامات سبک استاندارد را برای بهبود ارتباطات با اطمینان از سازگاری در یک سند و در بین چندین سند ایجاد می‌کند. شیوه‌نامه استانداردهایی را برای استفاده در زمینه‌هایی مانند نقطه‌گذاری، حروف بزرگ، ذکر منابع، قالب‌بندی اعداد و تاریخ، ظاهر جدول و سایر زمینه‌ها تعیین کند.

لزوم استفاده از شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه؟

آشنایی با شیوه‌نامه رایج‌تر دانشگاهی برای نگارش و انتشار مقالات دانشگاهی، وظیفه‌ی ضروری هر دانشجویی است. اگر دانشجو بخواهد وارد آماده دفاع آکادمیک از رساله شود و پروژه انجام شده به عنوان یک پایان نامه جدی گرفته شوید، ضروری است که با سبک و شیوه نامه نگارش پایان نامه آشنا باشد. شیوه نامه‌ها منابع اطلاعاتی ضروری برای نحوه سازمان‌دهی و ارائه مقاله دانشگاهی، پایان‌نامه، پروپوزال کمک مالی یا هر اثر مکتوب علمی دیگر هستند. آن‌ها بینشی در مورد مسائل مهمی از جمله قالب‌بندی پایان نامه کارشناسی ارشد، انتخاب کلمات کلیدی، دستور زبان، تایپوگرافی و شاید مهم‌تر از همه، سبکی که باید برای استناد و ارجاع به منابعی که در مطالعه علمی استفاده شود می‌دهد.

اهمیت شیوه‌نامه پایان‌نامه

 اهمیت شیوه‌نامه به گونه‌ای است که بدون رعایت آن می‌توان گفت که پایان‌نامه یا رساله نوشته شده فاقد اعتبار علمی است. شیوه‌نامه به محقق کمک می‌کند که اعتماد به محتوا پایان‌نامه و رساله او افزایش پیدا کند. همانطور که نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد تابع یک فرمت خاص است؛ شیوه‌نامه پایان نامه نیز باعث می‌شود که ساختار کلی نوشتار رسمی و منطقی و همسو با اهداف دانشگاه باشد. همچنین دانشجو با استفاده از شیوه‌نامه به مهارتی دست می‌یابد که پایان‌نامه و رساله او منسجم و دارای یک جریان منطقی سازمان‌یافته از ایده‌ها باشد. این بدان معنی است که بخش‌های مختلف به هم متصل شده تا یک کل واحد را تشکیل دهند. به محقق کمک می‌کند تا پیوندهای روایی بین جملات و پاراگراف‌ها ایجاد کند تا خواننده بتواند استدلال او را دنبال کند. همچنین شیوه‌نامه سازگاری و وضوح در نوشتن در سراسر پایین نامه را تضمین می‌کند.

تهیه فایل پاورپوینت دفاع؛ گامی بعدی برای آمادگی ارائه پایان نامه

پس از آنکه فایل نهایی پایان نامه از هر لحاظ آماده و تجمیع گردید؛ دانشجو می تواند با خلاصه نویسی پایان نامه و تهیه فایل پاورپوینت خود را آماده دفاع کند. کار کردن با نرم افزار پاورپوینت؛ نسبتا ساده است و با کمی صرف وقت می توانید از عهده تهیه این فایل بربیایید و از پرداخت هزینه ای اضافه خودداری کنید.

فایل پاورپوینت جلسه دفاع از پایان‌نامه

جلسه دفاع از پایان‌نامه یکی از مراحل دشوار و در عین حال مملو از اضطراب و نگرانی برای دانشجویان است. این که در جلسه دفاع، باید چه مطالبی را و چگونه عنوان کنند، پرسشی است که ذهن دانشجویان را هفته‌ها و ماه‌ها قبل از روز دفاع به خود مشغول می‌دارد. یکی از روش‌های که امروزه دانشجویان برای دفاع از پایان‌نامه خود استفاده می‌کنند پاورپوینت است. از پاورپوینت با توجه به ویژگی‌های که دارد می‌توان در ارائه یک دفاع خوب و با کیفیت استفاده کرد. فایل پاورپوینت در جلسه دفاع می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد عمل کند و نظر مخاطبان را در رابطه با دفاع تحت تأثیر قرار بدهد. فایل پاورپوینت می‌تواند مسیر و راهی باشد که دانشجو در جلسه دفاع بر روی آن قدم می‌گذارد و تا بیشتر بر روی آن تسلط داشته باشد بهتر می‌تواند دفاع کند. باید قبل از جلسه دفاع به‌خوبی بر روی فایل تسلط پیدا کند. سعی کند برای هر اسلاید زمان مشخص تعیین کند. در زمان ارائه تنها به خواندن از روی فایل تکیه نکند چون این کار باعث خواهد شد تا کیفیت ارائه یکنواخت شود و مخاطب را خسته می‌کند.

بیشتر بخوانید: مراحل انجام پایان نامه روانشناسی

فایل پاورپوینت دفاع چه اهمیتی دارد؟

امروزه اهمیت استفاده از پاورپوینت در جلسه دفاع از پایان‌نامه امری اثبات‌شده است. می‌توان گفت پاورپوینت در جذاب‌تر کردن ارائه از طریق استفاده از امکانات پاورپوینت می‌تواند به بهبود تمرکز مخاطب کمک کند. پاورپوینت به دانشجو این امکان را می‌دهد که از تصاویر، صدا و ویدئو برای تأثیر بصری بیشتر استفاده کند. استفاده از قابلیت‌های دیداری و صوتی به دانشجو کمک کند تا بداهه‌تر و تعامل بیشتری با مخاطب داشته باشد.
دانشجو با استفاده از پاورپوینت می‌تواند در زمان و وقت خود صرفه‌جویی کند. با استفاده از پاورپوینت دانشجو قدرت بالایی در کنترل ارائه خود خواهد داشت و از این رو دز زمان مدنظر با کیفیت عالی می‌تواند از پایان‌نامه خود دفاع کند.
از سوی دیگر پاورپوینت به دانشجو در سازمان‌دهی مطالب مد نظر کمک می‌کند تا دانشجو در زمان ارائه از حاشیه فاصله بگیرد و بر اهمیت کار او افزوده خواهد شد.

راهنمایی انجام تجزیه و تحلیل داده های آماری

تهیه فایل پاورپوینت دفاع؛ گامی بعدی برای آمادگی ارائه پایان نامه

پس از آنکه فایل نهایی پایان نامه از هر لحاظ آماده و تجمیع گردید؛ دانشجو می تواند با خلاصه نویسی پایان نامه و تهیه فایل پاورپوینت خود را آماده دفاع کند. کار کردن با نرم افزار پاورپوینت؛ نسبتا ساده است و با کمی صرف وقت می توانید از عهده تهیه این فایل بربیایید و از پرداخت هزینه ای اضافه خودداری کنید.

فایل پاورپوینت جلسه دفاع از پایان‌نامه

جلسه دفاع از پایان‌نامه یکی از مراحل دشوار و در عین حال مملو از اضطراب و نگرانی برای دانشجویان است. این که در جلسه دفاع، باید چه مطالبی را و چگونه عنوان کنند، پرسشی است که ذهن دانشجویان را هفته‌ها و ماه‌ها قبل از روز دفاع به خود مشغول می‌دارد. یکی از روش‌های که امروزه دانشجویان برای دفاع از پایان‌نامه خود استفاده می‌کنند پاورپوینت است. از پاورپوینت با توجه به ویژگی‌های که دارد می‌توان در ارائه یک دفاع خوب و با کیفیت استفاده کرد. فایل پاورپوینت در جلسه دفاع می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد عمل کند و نظر مخاطبان را در رابطه با دفاع تحت تأثیر قرار بدهد. فایل پاورپوینت می‌تواند مسیر و راهی باشد که دانشجو در جلسه دفاع بر روی آن قدم می‌گذارد و تا بیشتر بر روی آن تسلط داشته باشد بهتر می‌تواند دفاع کند. باید قبل از جلسه دفاع به‌خوبی بر روی فایل تسلط پیدا کند. سعی کند برای هر اسلاید زمان مشخص تعیین کند. در زمان ارائه تنها به خواندن از روی فایل تکیه نکند چون این کار باعث خواهد شد تا کیفیت ارائه یکنواخت شود و مخاطب را خسته می‌کند.

بیشتر بخوانید: مراحل انجام پایان نامه روانشناسی

فایل پاورپوینت دفاع چه اهمیتی دارد؟

امروزه اهمیت استفاده از پاورپوینت در جلسه دفاع از پایان‌نامه امری اثبات‌شده است. می‌توان گفت پاورپوینت در جذاب‌تر کردن ارائه از طریق استفاده از امکانات پاورپوینت می‌تواند به بهبود تمرکز مخاطب کمک کند. پاورپوینت به دانشجو این امکان را می‌دهد که از تصاویر، صدا و ویدئو برای تأثیر بصری بیشتر استفاده کند. استفاده از قابلیت‌های دیداری و صوتی به دانشجو کمک کند تا بداهه‌تر و تعامل بیشتری با مخاطب داشته باشد.
دانشجو با استفاده از پاورپوینت می‌تواند در زمان و وقت خود صرفه‌جویی کند. با استفاده از پاورپوینت دانشجو قدرت بالایی در کنترل ارائه خود خواهد داشت و از این رو دز زمان مدنظر با کیفیت عالی می‌تواند از پایان‌نامه خود دفاع کند.
از سوی دیگر پاورپوینت به دانشجو در سازمان‌دهی مطالب مد نظر کمک می‌کند تا دانشجو در زمان ارائه از حاشیه فاصله بگیرد و بر اهمیت کار او افزوده خواهد شد.

راهنمایی انجام تجزیه و تحلیل داده های آماری

پاورپوینت دفاع باید شامل چه مطالبی باشد؟

1 – صفحه عنوان
این اسلاید باید حاوی اطلاعاتی باشد که در صفحه عنوان نسخه چاپی پایان‌نامه ارائه شده است:
عنوان پایان‌نامه
اسم دانشجو
محل تحصیل
نام و جزئیات دوره
نام استاد راهنما و مشاوره

2 – مقدمه
اسلاید مقدمه دانشجو باید ایده‌ای از موارد زیر را در اختیار کمیته قرار دهد:
موضوعی که در حال بررسی آن هست چیست؟
سؤالات تحقیقی خاصی که قصد دارد به آن‌ها پاسخ دهد چیست؟
چرا پاسخ به این سؤال مهم است؟
اهداف تحقیق او چه بود؟

3- بررسی ادبیات
بخش مبانی نظری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
تحقیقات انجام شده مرتبط که به موضوع دانشجو نزدیک است
نظریه‌های مختلفی که مرتبط به موضوع هستند
نقاط ضعفی که در حال حاضر برجسته شده‌اند

4 – روش‌شناسی
عوامل زیر در فرآیند روش‌شناسی لازم هستند:
نوع مطالعه‌ای که انجام شده: کیفی، کمی یا ترکیبی
روش‌هایی که انتخاب‌شده و چرا
جزئیات جامعه، روش‌های نمونه‌گیری و سایر اطلاعات
اطلاعاتی در مورد نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌هایی که جمع‌آوری‌شده ارائه شود.
5 – یافته‌ها
این بخش باید به کمیته / مخاطبان درک خوبی ازآنچه در طول تحقیق توسط دانشجو به دست آمده ارائه بدهد. باید موارد زیر را پوشش دهد:
شرح کلی داده‌هایی که در طول تحقیق جمع‌آوری‌شده
نتایج تحلیلی که روی‌داده‌ها انجام داده شده
مهم‌ترین یافته‌ها از داده‌ها چه بود؟
– نتیجه‌گیری
دانشجو باید ارائه خود را با یک نتیجه‌گیری به پایان برساند که همه‌چیزهایی را که در تحقیق خود پیدا کرده است خلاصه کند. او باید موارد زیر را انجام دهد:
سؤالات تحقیقی خود را مجدداً بیان کند
نشان دهد که چگونه نتایج خود به سؤالات پاسخ می‌دهد
نشان دهد که چه کمکی کرده است
هر گونه محدودیت برای کاری که انجام داده است را بیان کند
پیشنهادات برای تحقیقات آینده

تهیه فایل پاورپوینت جلسه دفاع از پایان‌نامه

در هنگام تهیه پاورپوینت برای جلسه دفاع باید به چند نکته توجه داشت از جمله:

  • پاورپوینت مختصر و مفید باشد. پاورپوینتی باید به گونه‌ای باشد که در چند اسلاید خلاصه‌وار ارائه شود.
  • باید از تصاویر و اشکال زیاد استفاده کرد چراکه فایلی که تنها از متن باشد مخاطب را خسته می‌کند و دانشجو را نیز در هنگام ارائه به زحمت می‌اندازد.
  • محقق باید قبل از ارائه چندین بار فایل را تمرین کرده تا در زمان ارائه بر موضوع مسلط باشد.
  • از ارائه مطالب غیر مرتبط به موضوع پایان‌نامه پرهیز شود.

در مورد انتخاب عنوان پایان نامه بیشتر بخوانید.

پاورپوینت دفاع باید شامل چه مطالبی باشد؟

1 – صفحه عنوان
این اسلاید باید حاوی اطلاعاتی باشد که در صفحه عنوان نسخه چاپی پایان‌نامه ارائه شده است:
عنوان پایان‌نامه
اسم دانشجو
محل تحصیل
نام و جزئیات دوره
نام استاد راهنما و مشاوره

2 – مقدمه
اسلاید مقدمه دانشجو باید ایده‌ای از موارد زیر را در اختیار کمیته قرار دهد:
موضوعی که در حال بررسی آن هست چیست؟
سؤالات تحقیقی خاصی که قصد دارد به آن‌ها پاسخ دهد چیست؟
چرا پاسخ به این سؤال مهم است؟
اهداف تحقیق او چه بود؟

3- بررسی ادبیات
بخش مبانی نظری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
تحقیقات انجام شده مرتبط که به موضوع دانشجو نزدیک است
نظریه‌های مختلفی که مرتبط به موضوع هستند
نقاط ضعفی که در حال حاضر برجسته شده‌اند

4 – روش‌شناسی
عوامل زیر در فرآیند روش‌شناسی لازم هستند:
نوع مطالعه‌ای که انجام شده: کیفی، کمی یا ترکیبی
روش‌هایی که انتخاب‌شده و چرا
جزئیات جامعه، روش‌های نمونه‌گیری و سایر اطلاعات
اطلاعاتی در مورد نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌هایی که جمع‌آوری‌شده ارائه شود.
5 – یافته‌ها
این بخش باید به کمیته / مخاطبان درک خوبی ازآنچه در طول تحقیق توسط دانشجو به دست آمده ارائه بدهد. باید موارد زیر را پوشش دهد:
شرح کلی داده‌هایی که در طول تحقیق جمع‌آوری‌شده
نتایج تحلیلی که روی‌داده‌ها انجام داده شده
مهم‌ترین یافته‌ها از داده‌ها چه بود؟
– نتیجه‌گیری
دانشجو باید ارائه خود را با یک نتیجه‌گیری به پایان برساند که همه‌چیزهایی را که در تحقیق خود پیدا کرده است خلاصه کند. او باید موارد زیر را انجام دهد:
سؤالات تحقیقی خود را مجدداً بیان کند
نشان دهد که چگونه نتایج خود به سؤالات پاسخ می‌دهد
نشان دهد که چه کمکی کرده است
هر گونه محدودیت برای کاری که انجام داده است را بیان کند
پیشنهادات برای تحقیقات آینده

تهیه فایل پاورپوینت جلسه دفاع از پایان‌نامه

در هنگام تهیه پاورپوینت برای جلسه دفاع باید به چند نکته توجه داشت از جمله:

  • پاورپوینت مختصر و مفید باشد. پاورپوینتی باید به گونه‌ای باشد که در چند اسلاید خلاصه‌وار ارائه شود.
  • باید از تصاویر و اشکال زیاد استفاده کرد چراکه فایلی که تنها از متن باشد مخاطب را خسته می‌کند و دانشجو را نیز در هنگام ارائه به زحمت می‌اندازد.
  • محقق باید قبل از ارائه چندین بار فایل را تمرین کرده تا در زمان ارائه بر موضوع مسلط باشد.
  • از ارائه مطالب غیر مرتبط به موضوع پایان‌نامه پرهیز شود.

در مورد انتخاب عنوان پایان نامه بیشتر بخوانید.

با موسسات همکار و معتبر آشنا شوید:

استخدام کارشناس ارشد زبان انگلیسی
معرفی بهترین فرصتهای شغلی دورکاری در ایران

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت مالی
بهترین موسسه مشاوره پایان نامه گروه مدیریت

انجام پایان نامه حقوق خصوصی
در معتبرترین موسسه حقوقی کشور بصورت تضمینی

انجام پایان نامه علوم سیاسی
قدیمی ترین موسسه مشاوره و آموزش پایان نامه علوم سیاسی

با موسسات همکار و معتبر آشنا شوید:

استخدام کارشناس ارشد زبان انگلیسی
معرفی بهترین فرصتهای شغلی دورکاری در ایران

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت مالی
بهترین موسسه مشاوره پایان نامه گروه مدیریت

انجام پایان نامه حقوق خصوصی
در معتبرترین موسسه حقوقی کشور بصورت تضمینی

انجام پایان نامه علوم سیاسی
قدیمی ترین موسسه مشاوره و آموزش پایان نامه علوم سیاسی